Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan BOINK samler inn og bruker informasjon i forbindelse med innfordring av forfalte pengekrav. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

 

Personvererklæring for privatpersoner

Boliginkasso behandler dine personopplysninger og er ansvarlig for å beskytte dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen fastslår hvordan vi behandler dine personopplysninger når vi gjennomfører inkasso.

Boliginkasso AS (org.nr 918 639 535) har forretningsadresse Nedre Torggate 5, 3015 Drammen. Behandlingsansvarlig er BORI og NBBO for personopplysninger som behandles av Boliginkasso AS.

Behandlingen innebærer blant annet innhenting, utlevering og lagring av opplysninger. Vi behandler dine personopplysninger etter våre kunders instruksjoner.

Det er viktig for oss at du forstår hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvorfor vi gjør det samt hvilke rettigheter du har.

 

Hvilke personopplysninger behandler vi og hvorfor

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Boliginkasso behandler følgende kategorier av personopplysninger:

  • Identifisering har vi behov for navn, fødselsdato og personnummer.
  • Kontaktopplysninger som telefonnummer, adresse, e-postadresse, IP adresse
  • Økonomisk informasjon for å kunne vurdere din betalingsevne har vi behov for inntektsopplysninger, kreditthistorikk, informasjon om gjeld, betalingsanmerkninger, eiendom, bil, arbeidsgiver, stillingstittel.
  • For at vi skal kunne behandle din sak best mulig og forstå din situasjon og for å ta de rette beslutningene. Det være seg årsaken til hvorfor du ikke kan betale, personlige forhold, familieforhold, arbeidsrelaterte problemer.
  • Sensitive personopplysninger som informasjon om straffbare handlinger, fagforeningsmedlemskap og helseopplysninger.

Formålet med vår behandling av personopplysninger at vi skal levere våre tjenester til våre oppdragsgivere. Hvorfor behandler vi dine personopplysninger:

Fordi vi har fått i oppdrag å innfordre en forfalt fordring på vegne av våre oppdragsgivere. Regulert i inkassoloven av 13. mai 1988 og gir oss et gyldig juridisk grunnlag for å behandle dine opplysninger. Behandling av personopplysninger er nødvendig ved inkasso, selv om du ikke har gitt samtykke til det. Et slikt samtykke er heller ikke nødvendig. Vi vil foreta kredittvurderinger og bruke data fra ulike kilder som f.eks. kredittopplysningsbyråer, historiske saker vi besitter om deg og benytte offentlige registre for å verifisere om opplysningene vi besitter om deg er korrekte.

Salg og markedsføring av våre produkter og tjenester.

Dine opplysninger kan også bli brukt til test og vedlikehold av våre tjenester og systemer, for at vi skal kunne sikre at de fungerer slik de skal.

Hvis vi bruker dine personopplysninger ut over det som er nødvendige for å oppfylle vår avtale med vår oppdragsgiver eller som vi er pålagt ved lov, vil det være basert på at vi har en berettiget interesse eller et frivillig samtykke fra deg.

Personopplysninger som hentes inn, registreres og utleveres av oss

For å kunne innfordre en forfalt fordring på vegne av vår oppdragsgiver og kommunisere med deg, trenger vi personopplysninger. Det også for å sikre en trygg og riktig identifisering har vi behov for dine personopplysninger. Her kan du se hvordan vi henter inn, registrere og utleverer slike opplysninger.

Innsamling av personopplysninger fra vår oppdragsgiver og deg som registrert

De personopplysningene vi registrerer om deg vil vi ha innhentet fra vår oppdragsgiver, deg som registrert, kredittopplysningsbyråene og andre offentlige registre.

Utlevering av personopplysning

Med utlevering av personopplysninger mener vi overføring til annen virksomhet som har rett til å bruke opplysningene. F.eks vår oppdragsgiver.

Internt i Boliginkasso

For våre medarbeidere er det nødvendig å ha tilgang til dine personopplysninger for å kunne behandle din sak hos oss. Ansatte i Boliginkasso har signert taushetserklæring.

Informasjonen vi besitter om deg kan være anonymisert og brukes til å utvikle vår virksomhet. Der det er nødvendig å sikre dine personopplysninger, gjennomfører vi nødvendig testing ved endringer i våre IT-systemer, og dine personopplysninger brukes da slik de fremstår.

Til andre private og offentlige virksomheter

Registrerte personopplysninger vil kun bli utlevert til offentlige myndigheter og andre tredjeparter når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. For å gjennomføre transaksjoner på en sikker måte kan vi også utlevere opplysninger til tredjeparter i en betalingstransaksjon.

Slik sikrer vi personopplysninger

Det er viktig at du føler deg trygg på at dine personopplysninger er sikre hos oss. Her kan du se hva vi gjør for å trygge opplysninger mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse.

Boliginkasso som er et selskap i NBBO /BORI har gode rutiner for å ivareta og sikre de personopplysninger vi behandler.

Dine rettigheter

Har du inkassosak hos Boliginkasso, behandler vi personopplysninger om deg. Her finner du informasjon om dine rettigheter. Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.

Innsynsrett

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem.

Retting og sletting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan du kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er uriktige eller unødvendige. Boliginkasso kontrollerer våre opplysninger opp mot folkeregisteret og andre kilder.

Boliginkasso sletter eller anonymiserer personopplysninger når formålet med den enkelte behandling av personopplysning er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen.

Hvor lenge lagres dine personopplysninger hos oss?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge dette er tillatt etter loven, og så lenge vi har lovlig grunnlag for å lagre slike opplysninger. Et slikt grunnlag kan for eksempel være å sikre
god inkassoskikk, eller forsvare oss mot rettslige krav inntil foreldelsesfristen utløper.

Vi vil også lagre personopplysninger så lenge vi er forpliktet til dette i henhold til norsk lov, for eksempel regnskapslovgivningen.

Informasjonssikkerhet

Vi beskytter ditt privatliv i samsvar med EUs personvernforordning og norsk lov. Det betyr blant annet at personopplysninger som behandles hos Boliginkasso AS er sikret ut fra bestemmelser om konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, oppfordrer vi deg til å sende oss en klage. Du kan imidlertid også klage til Datatilsynet, og du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: https://www.datatilsynet.no/